iGostyn.pl reklamy
Praca

Czy można zwolnić pracownika przebywającego na urlopie bezpłatnym?

Kiedy udziela się urlopu bezpłatnego? Czy trzeba wyrazić na niego zgodę? Czy można zwolnić pracownika przebywającego na urlopie bezpłatnym?

Zasady udzielania urlopu bezpłatnego

Urlopu bezpłatnego udzielasz pracownikowi na jego pisemny wniosek. Nie musisz wyrazić na taki urlop zgody. Jeśli wyrazisz zgodę, to:

 • nie możesz bez uzgodnienia z pracownikiem zmienić samodzielnie terminu rozpoczęcia lub zakończenia urlopu
 • jesteś zobowiązany do zwolnienia pracownika z obowiązków pracowniczych przez czas określony we wniosku
 • nie możesz udzielić urlopu bezpłatnego na czas nieokreślony
 • nie masz obowiązku wypłaty wynagrodzenia i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
 • pracownik rezygnuje w tym okresie z prawa do wykonywania pracy
 • możesz podpisać z pracownikiem pisemną umowę określającą szczegóły i, jeśli urlop jest dłuższy niż 3 miesiące, tryb odwołania pracownika z tego urlopu z ważnych przyczyn
 • okresu urlopu nie wliczasz do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze, jak na przykład staż pracy (za wyjątkiem urlopu udzielonego w celu pracy u innego pracodawcy)
 • dokumenty związane z urlopem, czyli wniosek, adnotację o zgodzie, ewentualnie umowę musisz przechowywać w aktach pracownika w części B.

 

Urlop bezpłatny na pracę u innego pracodawcy

Szczególnym rodzajem urlopu bezpłatnego jest urlop udzielany pracownikowi na pracę u innego pracodawcy. Możesz skorzystać z takiego rozwiązania, kiedy w twojej firmie jest mniejsze zapotrzebowanie na pracę, i na podstawie porozumienia z innym pracodawcą wypożyczyć pracownika na określony czas. Takie wypożyczenie określa się też jako leasing pracowniczy. Pracownik pozostaje zatrudniony u dotychczasowego pracodawcy, jednak wynagrodzenie wypłaca mu pracodawca, u którego w czasie urlopu pracownik będzie pracować.

Pisemne porozumienie z innym pracodawcą powinno zawierać informacje o:

 • terminach wypożyczenia pracownika,
 • udzieleniu pracownikowi urlopu bezpłatnego na pracę u drugiego pracodawcy,
 • rodzaju pracy.

Dodatkowo może zawierać również informacje o wysokości wynagrodzenia pracownika.

W tym wypadku to pracownik wyraża pisemnie zgodę na udzielenie mu urlopu bezpłatnego na pracę u innego pracodawcy i zawiera z nowym pracodawcą umowę o pracę na czas udzielonego urlopu.

Porozumienie z innym pracodawcą i zgodę pracownika na udzielenie urlopu musisz przechowywać w aktach pracownika, w części B.

Pamiętaj! Urlop bezpłatny na pracę u innego pracodawcy jest wliczany do zakładowego stażu pracy w twojej firmie, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Nie zalicza się tego urlopu do okresu zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, jeśli praca u drugiego pracodawcy nie miała takiego charakteru.

 

Zwolnienie pracownika w czasie urlopu bezpłatnego

Pracownik, który korzysta z urlopu bezpłatnego na swój wniosek, jest chroniony przed rozwiązaniem umowy o pracę za wypowiedzeniem. Oznacza to, że podczas urlopu bezpłatnego możesz rozwiązać umowę o pracę:

 • w przypadku ogłoszenia upadłości lub likwidacji twojej firmy
 • bez wypowiedzenia
 • za porozumieniem stron
 • jeśli w firmie przeprowadzasz zwolnienia grupowe, a pracownik korzysta z urlopu nie krócej niż 3 miesiące
 • jeśli przeprowadzasz zwolnienia indywidualne, pod warunkiem, że uzyskasz zgodę zakładowej organizacji związkowej.

Ważne! W trakcie zwolnień grupowych możesz pracownikowi na urlopie bezpłatnym wypowiedzieć warunki pracy i płacy.

Jeśli twój pracownik jest na urlopie i pracuje w innej firmie, rozwiązanie umowy przez nowego pracodawcę, niezależnie od trybu, pozostaje bez wpływu na umowę o pracę łączącą ciebie z pracownikiem.

Pamiętaj! Jednym z możliwych kryteriów typowania pracownika do rozwiązania stosunku pracy w ramach zwolnień grupowych jest długotrwały bezpłatny urlop udzielony przez pracodawcę albo posiadanie innego źródła dochodów.

Źródło: biznes.gov.plTworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl

Czytaj również


reklama w internecie

POLUB NAS NA FACEBOOKU

reklama w sieci gazet

zamów reklamę