iGostyn.pl reklamy
Rekrutacja

Dobra Szkoła w Krotoszynie - Policealna Szkoła Pracowników Służb Społecznych w Krotoszynie oraz akredytowane Centrum Doskonalenia Nauczycieli "Eskulap" zapraszają!

2021-03-22 09:01:00

Policealna Szkoła Pracowników Służb Społecznych w Krotoszynie rozpoczęła swoją działalność 1 września 2006 roku. Otrzymała pozytywną opinię w sprawie nadania uprawnień szkoły publicznej od Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w Poznaniu 8 marca 2006 r. Wpisana jest do ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowych o uprawnieniach szkoły publicznej przez Starostę Krotoszyńskiego 27 marca 2006 roku.


 

 

POLICEALNA SZKOŁA PRACOWNIKÓW SŁUŻB SPOŁECZNYCH W KROTOSZYNIE

 

W tym roku Szkoła obchodzi swój jubileusz XV-lecia istnienia. Prowadzi naukę w systemie stacjonarnym i zaocznym w zawodach związanych przede wszystkim z szeroko pojętą medycyną. Jest to szkoła z wieloletnią tradycją. Uczą się tutaj m.in. przyszli opiekunowie medyczni, technicy masażu, optyki i ortopedii a także asystenci osoby niepełnosprawnej. W 2014 roku powstała Policealna Szkoła Ochrony Zdrowia „Eskulap”, która przygotowuje Słuchaczy do podjęcia pracy w zawodach ortoptystka i terapeuty zajęciowego. Szkoła ma opinię placówki wymagającej od uczniów zaangażowania i poważnego podejścia do przyszłego zawodu. Od 2007 roku Szkoła jest Ośrodkiem Egzaminacyjnym Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu. Egzaminy zawodowe odbywają się na miejscu. Szkoła osiąga bardzo dobre wyniki w zdawalności egzaminów zewnętrznych, dzięki zatrudnianiu wysoko wykwalifikowanej kadry pedagogicznej z dużym doświadczeniem zawodowym oraz mistrzów w zawodzie. Szkoła posiada specjalistyczne pracownie do nauki zawodów medycznych.

Od wielu lat Policealna Szkoła Pracowników Służb Społecznych w Krotoszynie współpracuję z SPZOZ w Krotoszynie. Celem współpracy jest podnoszenie umiejętności teoretycznych i praktycznych Słuchaczy Szkoły u mistrzów sztuki lekarskiej i pielęgniarskiej. Porozumienie o współpracy dotyczy doświadczeń z zakresu metodyki nauczania w zawodach medycznych.

 

 

 

      •OFERTA EDUKACYJNA•      

 

OPIEKUN MEDYCZNY
Z PIERWSZĄ POMOCĄ PRZEDMEDYCZNĄ

(OD 1 WRZEŚNIA 2021 ROKU)

 

 

NOWOŚĆ! (1,5 ROKU - FORMA STACJONARNA)

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie opiekun medyczny jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji MED.14. Świadczenie usług medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej:

 • rozpoznawania problemów funkcjonalnych oraz potrzeb biologicznych  i psychospołecznych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku,
 • świadczenia usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku,
 • współpracy z pielęgniarkami i lekarzami oraz innym personelem,
 • wykonywania czynności z zakresu pobierania krwi żylnej i włośniczkowej oraz innych materiałów do badań laboratoryjnych,
 • wykonywania czynności z zakresu gimnastyki osiowo-symetrycznej w trzech płaszczyznach jednocześnie SOS 3D - Metoda Hoppe,
 • wykonywania wybranych czynności medycznych- w podmiotach leczniczych, w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, oraz w środowisku domowym.

 


 

TECHNIK MASAŻYSTA Z SPA & WELLNESS - ZAWÓD Z PRZYSZŁOŚCIĄ. MOŻNA ŁĄCZYĆ PRACĘ ZAWODOWĄ
Z NAUKĄ


Zawód szczególnie polecany dla nauczycieli, specjalistów odnowy biologicznej, techników usług kosmetycznych, rehabilitantów, trenerów fitness, pielęgniarek i położnych.
 

 

(2 LATA - FORMA STACJONARNA)

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik masażysta jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji MED.10. Świadczenie usług w zakresie masażu:

 • wykonywania masażu w celach terapeutycznych u osoby chorej,

 • wykonywania masażu w celu wspomagania przebiegu treningu u zawodników sportowych,

 • wykonywania masażu u osoby zdrowej w celu profilaktycznym i relaksacyjnym,

 • prowadzenia działalności profilaktycznej, popularyzującej zachowania prozdrowotne.

 


 

TERAPEUTA ZAJĘCIOWY
Z ARTETERAPIĄ

 

 

(2 LATA - FORMA DZIENNA)

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie terapeuta zajęciowy jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji MED.13. Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej:

 • budowania relacji terapeutycznych z podopiecznym, jego rodziną, środowiskiem i zespołem wielodyscyplinarnym,

 • rozpoznawania i diagnozowania potrzeb biopsychospołecznych, stanu funkcjonalnego podopiecznego przez terapeutę zajęciowego we współpracy z zespołem wielodyscyplinarnym,

 • planowania indywidualnego i grupowego programu lub planu działań terapeutycznych na podstawie diagnozy terapeutycznej, uwzględniającej możliwości, potrzeby, zainteresowania i sposób funkcjonowania podopiecznego, jego środowisko i specyfikę placówki,

 • organizowania działań w zakresie terapii zajęciowej w celu poprawy funkcjonowania fizycznego, psychicznego i społecznego podopiecznego oraz jego integracji społecznej i zawodowej,

 • ewaluacji procesu terapeutycznego na podstawie dokumentacji i oceny prowadzonej terapii zajęciowej.

 


 

ORTOPTYSTA

 

 

(2 LATA - FORMA DZIENNA)

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie ortoptysta jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji MED.04. Świadczenie usług medycznych w zakresie ortoptyki:

 • wykonywania badań ortoptycznych i określonych badań okulistycznych,

 • prowadzenia ćwiczeń ortoptycznych w niedowidzeniu, zezie i innych zaburzeniach mięśni gałkoruchowych oraz zaburzeniach widzenia obuocznego,

 • dobierania pomocy optycznych i nieoptycznych do wykonywania ćwiczeń ortoptycznych,

 • współpracy z pacjentem, lekarzem okulistą, ortometrystą i zespołem terapeutycznym,

 • prowadzenia profilaktyki dotyczącej narządu wzroku.

 


 

TECHNIK ORTOPEDA

 

 

(2 LATA - FORMA STACJONARNA)

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik ortopeda jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji MED.11. Wykonywanie i dobieranie przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych:

 • oceniania stanu funkcjonalnego pacjenta wymagającego zaopatrzenia ortopedycznego oraz projektowania i wykonywania przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,

 • opracowywania indywidualnego planu zaopatrzenia ortopedycznego i zaopatrzenia w środki pomocnicze zgodnie z zaleceniami lekarza, specjalisty fizjoterapii oraz potrzebami pacjenta,

 • dobierania i stosowania procesu technologicznego do wykonywania zaopatrzenia ortopedycznego i środków pomocniczych oraz kierowania tym procesem,

 • dokonywania bieżących napraw przedmiotów ortopedycznych,

 • podejmowania współpracy z placówkami ochrony zdrowia w zakresie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz w zakresie wczesnej rehabilitacji pacjenta.

 


 

TECHNIK OPTYK

 

 

(2 LATA - FORMA ZAOCZNA)

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik optyk jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji MEP.02. Montaż i naprawa elementów i układów optycznych:

 • przygotowywania materiałów i elementów optycznych do montażu,

 • montowania i demontowania elementów, układów i przyrządów optycznych, naprawiania i justowania elementów, układów i przyrządów optycznych i w zakresie kwalifikacji MEP.03.
 • wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych,
 • wykonywania pomiarów w optyce okularowej, udzielania informacji w zakresie posługiwania się pomocami wzrokowymi, wykonywania i naprawy pomocy wzrokowych.

 


 

ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

 

 

(2 LATA - FORMA ZAOCZNA)

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji SPO.01. Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia osobie niepełnosprawnej:

 • planowania, wraz z osobą niepełnosprawną lub jej rodziną, kompleksowego wsparcia,

 • świadczenia opieki i wsparcia w zakresie samodzielnego funkcjonowania osoby niepełnosprawnej,

 • wsparcia osoby niepełnosprawnej w utrzymaniu lub podejmowaniu aktywności społecznej i zawodowej,

 • udzielania pomocy osobie niepełnosprawnej w korzystaniu z różnych form kompleksowej rehabilitacji.

 


 

OPIEKUN OSOBY STARSZEJ

 

 

(2 LATA - FORMA ZAOCZNA)

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie opiekun osoby starszej jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji SPO.02. Świadczenie usług opiekuńczo- wspierających osobie starszej:

 • ustalenia i klasyfikowania problemów opiekuńczych i potrzeb osoby starszej,

 • diagnozowania zasobów i możliwości środowiska lokalnego, rodzinnego i instytucjonalnego w stworzeniu sieci wsparcia osoby starszej,

 • dobierania odpowiednich metod i technik, zapewniających kompleksową opiekę osobie starszej,

 • mobilizowania osoby starszej do aktywności.

 


 

OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

 

 

(2 LATA - FORMA ZAOCZNA)

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie opiekun w domu pomocy społecznej jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji SPO.03. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej:

 • diagnozowania stanu biopsychospołecznego osoby podopiecznej,

 • zapewnienia opieki osobie podopiecznej,

 • utrzymywania sprawności osoby podopiecznej i aktywizowania jej do samodzielności życiowej.

 


 

OPIEKUNKA DZIECIĘCA

 

 

(2 LATA - FORMA ZAOCZNA)

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie opiekunka dziecięca jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji SPO.04. Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka:

 • planowania i organizowania pracy opiekuńczej, wychowawczej  i edukacyjnej,

 • pielęgnowania dziecka zdrowego, chorego i z niepełnosprawnością,

 • prowadzenia działań wychowawczych i edukacyjnych wspomagających rozwój psychomotoryczny dziecka,

 • promowania zdrowia i prowadzenia działań profilaktycznych.

 


 

OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA

 

 

(2 LATA - FORMA ZAOCZNA)

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie opiekunka środowiskowa jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji SPO.05. Świadczenie usług opiekuńczych:

 • organizowania opieki oraz wsparcia społecznego osobie podopiecznej,

 • sprawowania opieki nad osobą podopieczną w celu zapewnienia jej bezpieczeństwa zdrowotnego i higieny osobistej,

 • pomagania osobie podopiecznej w czynnościach dnia codziennego,

 • motywowania osoby podopiecznej do samodzielności oraz aktywności intelektualnej, fizycznej i społecznej.

 


 

TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH

 

 

(2 LATA - FORMA ZAOCZNA)

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik usług kosmetycznych jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji FRK.04. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych:

 • przeprowadzenia diagnozy kosmetycznej,

 • wykonywania zabiegów pielęgnacji i upiększających,

 • udzielania porad kosmetycznych,

 • organizowania i prowadzenia gabinetu kosmetycznego.

 

Informacje i zapisy:

Krotoszyn, ul. Mickiewicza 11

Sekretariat (budynek G)

Tel. 882 061 564/668 129 574

sekretariat@policealnaszkola.eu

www.policealnaszkola.eu

 


 

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
„ESKULAP” W KROTOSZYNIE

 

 

Placówka akredytowana przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.

30 lipca 2019 roku Decyzją Nr 110.2.79.2019 Centrum otrzymało akredytację Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.

 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli „Eskulap” w Krotoszynie oferuje szeroki wybór form doskonalenia i dokształcania:

 

KURSY KWALIFIKACYJNE

 

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. 2019 poz. 1045) - z zakresu zarządzania oświatą, przygotowania pedagogicznego dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu, z zakresu pedagogiki specjalnej dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu pracujących z młodzieżą niepełnosprawną.

 

 

KURSY DOSKONALĄCE I NADAJĄCE UPRAWNIENIA

 

 • Doskonalenie języka angielskiego do certyfikatu Pearson English International Certificate na poziomach B2-C2 (PTE General)

Pearson English International Certificate (PTE General) to międzynarodowy egzamin z języka angielskiego przeznaczony dla nauczycieli, studentów, słuchaczy i uczniów dorosłych, klientów biznesowych.

Egzamin International Certificate:

 • ocenia 4 kluczowe umiejętności tj. mówienie, pisanie, czytanie i rozumienie ze słuchu,

 • skupia się na żywym języku, spotykanym w codziennym życiu i środowisku edukacyjnym,

 • uznawany jest przez pracodawców, uczelnie oraz instytucje rządowe i edukacyjne na całym świecie,

 • pozwala zaprezentować umiejętności językowe podczas wykonywania czynności znanych z życia codziennego, takich jak pisanie wiadomości, czytanie artykułów czy prowadzenie rozmowy.

Sesje egzaminacyjne Pearson English International Certificate (PTE General) odbywają się dwa razy w roku w miesiącach : czerwiec i grudzień w Akredytowanym Centrum Egzaminacyjnym w Krotoszynie przy ul. Mickiewicza 11. Egzaminy w Centrum prowadzone są od 2015 roku.

Osoby zainteresowane będą mogły w Centrum uzyskać międzynarodowy Certyfikat uznawany na całym świecie przez UCZELNIE WYŻSZE, PRACODAWCÓW, a także KRAJOWE WŁADZE OŚWIATOWE jako potwierdzenie opanowania wymaganego standardu języka angielskiego. W Polsce jest uznawany przez Ministerstwo Edukacji do NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W PRZEDSZKOLACH oraz przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w procesie rekrutacji do SŁUŻBY CYWILNEJ. Zastępuje również egzamin DOKTORANCKI z języka angielskiego.

 

 • KURS PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ

 

 

Dedykowany jest: nauczycielom, wychowawcom oraz pracownikom niepedagogicznym szkół  i placówek.

Nowe przepisy wprowadziły obowiązek szkoleń z pierwszej pomocy dla pracowników oświaty.

Szkolenie z pierwszej pomocy zawiera elementy teoretyczne i praktyczne, pozwalające na prawidłowe rozpoznanie i sprawne reagowanie w stanach zagrożenia życia oraz postępowanie zgodnie z normami obowiązującymi w Polsce i Unii Europejskiej.

Każdy uczestnik po odbyciu kursu otrzymuje zaświadczenie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji.

 

 • KURS PRZYGOTOWUJĄCY NAUCZYCIELI DO PROWADZENIA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH W ZAKRESIE UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY W RAMACH PRZEDMIOTU EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

 

Kurs nadaje kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy w ramach przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa w szkołach.

Program szkolenia dostosowany jest do Rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dnia 26 sierpnia 2009 roku w sprawie przygotowania nauczycieli i wychowawców do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

 

 

KURSY DOSKONALĄCE DLA NAUCZYCIELI

 

 • Kurs kierownika wycieczek szkolnych

 • Kurs kierownika wypoczynku

 • Kurs wychowawcy wypoczynku

 

 

SZKOLENIA RAD PEDAGOGICZNYCH

 

M.in. z zakresu aspektów prawnych pracy szkoły i nauczyciela, bezpieczeństwa uczniów, oceniania, specjalnych potrzeb edukacyjnych, wychowania, opieki i profilaktyki, wdrażania nowej podstawy programowej, kompetencji personalnych, społecznych i rozwoju zawodowego nauczyciela.

 

Istnieje możliwość realizacji szkolenia o tematyce określonej przez zamawiającego, odpowiadającej potrzebom i oczekiwaniom konkretnej szkoły/placówki oświatowej.

 

Szkolenia przeprowadzane są stacjonarnie oraz w trybie online - za pośrednictwem platformy MS Teams, dzięki czemu prowadzący jest obecny „na żywo”.

 

 

 


 

CENTRUM KSZTAŁCENIA
I DOSKONALENIA „ESKULAP”
W KROTOSZYNIE

 

 

Centrum posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych i jest Placówką Kształcenia Ustawicznego.

 

 

280-GODZINNE SZKOLENIE DLA OPIEKUNA W ŻŁOBKU LUB KLUBIE DZIECIĘCYM (W TYM 80 GODZIN PRAKTYKI ZAWODOWEJ)

 

 

DLA KOGO: Szkolenie adresowane jest do osób, które posiadają co najmniej wykształcenie średnie oraz nie posiadają kwalifikacji zawodowych opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym. Program szkolenia zgodny z Rozporządzeniem Ministra Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym.

CEL KSZTAŁCENIA: Szkolenie ma na celu przygotowanie do sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 3 poprzez wyposażenie słuchacza w wiedzę umożliwiającą realizację funkcji opiekuńczej, edukacyjnej i wychowawczej.

Absolwenci szkolenia otrzymują: świadectwo ukończenia szkolenia uprawniające do pracy, certyfikat do świadectwa, zaświadczenie ukończenia szkolenia z I pomocy przedmedycznej.

Program szkolenia został zatwierdzony przez Ministra Rodziny, Pracy  i Polityki Społecznej.

 


 

160-GODZINNE SZKOLENIE DLA OPIEKUNA DZIENNEGO (W TYM 30 GODZ. PRAKTYKI ZAWODOWEJ)

 

DLA KOGO: Szkolenie adresowane jest do osób, które posiadają co najmniej wykształcenie średnie oraz nie posiadają kwalifikacji w zawodzie pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego. Program szkolenia zgodny z Rozporządzeniem Ministra Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym.

CEL KSZTAŁCENIA: Szkolenie ma na celu przygotowanie do sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 3 poprzez wyposażenie słuchacza w wiedzę umożliwiającą realizację funkcji opiekuńczej, edukacyjnej i wychowawczej.

Program szkolenia został zatwierdzony przez Ministra Rodziny, Pracy  i Polityki Społecznej.

 


 

80-GODZINNE SZKOLENIE UZUPEŁNIAJĄCE DLA OPIEKUNA W ŻŁOBKU LUB KLUBIE DZIECIĘCYM

 

 

DLA KOGO: Dla osób mających wykształcenie średnie lub średnie branżowe i co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3, nie pracowała z dziećmi w wieku do lat 3 przez okres co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun, zobowiązana jest w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku opiekuna odbyć 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności zgodnie z ustawą  z dnia 4 lutego 2011 roku.

CEL KSZTAŁCENIA: Uzupełnienie wiedzy do pełnienia roli opiekuna dziecka w żłobkach, klubach dziecięcych:

 • nabycie kompetencji opiekuna dziecka,
 • dostarczenie wiedzy i umiejętności z zakresu: stymulowania wszechstronnego rozwoju dziecka,
 • doskonalenie kompetencji umożliwiających realizację funkcji: opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej.

Program szkolenia został zatwierdzony przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 


 

40-GODZINNE SZKOLENIE UZUPEŁNIAJĄCE DLA OPIEKUNA DZIENNEGO

 

DLA KOGO: Dla osób posiadających kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego oraz które nie pracowały z dziećmi w wieku do lat 3 przez okres co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako dzienny opiekun.

CEL KSZTAŁCENIA: Poszerzenie i zaktualizowanie wiedzy słuchaczy (dziennych opiekunów dzieci do lat 3) z zakresu prawidłowości rozwoju i sprawowania opieki nad dzieckiem do 3 roku życia. Doskonalenie kompetencji  umożliwiających im realizację głównie funkcji opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej.

Program szkolenia został zatwierdzony przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 


 

32-GODZINNY KURS OPIEKI NAD DZIECKIEM (NIANIA)

 

 

DLA KOGO: Dla osób, które mają ukończony 18 rok życia.

CEL KSZTAŁCENIA: Celem kursu jest nabycie praktycznej wiedzy i umiejętności niezbędnych w pracy niani, tj. w sprawowaniu opieki nad dzieckiem do lat 3, a w szczególności przyswojenie wiedzy i nabycie umiejętności z zakresu opieki nad dzieckiem, pielęgnacji i higieny, udzielania pierwszej pomocy, organizowania czasu i zabawy oraz wypoczynku dziecka, a także zapoznanie się z przepisami prawnymi i formalnościami przy zatrudnianiu niani.

 


 

MASAŻ SHANTALA

 

 

DLA KOGO: rodzice oczekujący dziecka, rodzice niemowląt, rodzice adopcyjni, fizjoterapeuci, nauczyciele pedagogiki specjalnej, wychowania przedszkolnego, opiekunowie żłobka i klubu dziecięcego.

Masaż Shantala to relaksacyjny masaż niemowląt, który wykonuje rodzic/opiekun. To forma bliskości, budowania i wzmacniania więzi.

To starożytna forma masażu niemowląt przekazywana z pokolenia na pokolenie w Indiach.

Masaż Shantala ma na celu wyciszyć, zrelaksować dziecko (aby lepiej spało, mniej płakało, aby łagodzić lub zapobiegać objawom kolki) oraz wspierać jego rozwój psychofizyczny.

Technika masażu Shantala przedstawiona w kursie jest odpowiednia dla dzieci od urodzenia do ok. 2,5-3 lat.

 


 

KURS PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ

 

DLA KOGO: dla firm i instytucji,  dla dzieci i młodzieży szkolnej, dla osób indywidualnych.

Celem kursu jest prawidłowe rozpoznanie i sprawne reagowanie w stanach zagrożenia życia oraz postępowanie zgodnie z normami obowiązującymi w Polsce i Unii Europejskiej.

 


 

KURS SEKRETARKI MEDYCZNEJ

 

 

DLA KOGO: Kurs skierowany jest dla osób chcących zdobyć lub udoskonalić swoją wiedzę, mających zainteresowania medyczne, dokładnych oraz sumiennych, wykazujących się życzliwością i cierpliwością w stosunku do innych osób.

CEL KSZTAŁCENIA: Zdobycie wiedzy dotyczącej obsługi pacjenta w placówkach medycznych. Uczestnik zdobędzie wiedzę i umiejętności związane z: prowadzeniem, udostępnianiem oraz przechowywaniem dokumentacji medycznej, z zasadami rejestracji medycznej. Uczestnik szkolenia zdobędzie umiejętności posługiwania się programami użytkowymi Microsoft Word i Excel w pracy biurowej.

 


 

48-GODZINNY KURS PEDAGOGICZNY DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

 

Kurs zatwierdzony przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, nr zatwierdzenia: WNS.5633.87.

DLA KOGO: mistrzów – właścicieli i pracowników zakładów usługowych, rzemieślniczych i produkcyjnych, instruktorów praktycznej nauki zawodu w zakładach pracy.

CO DAJE UKOŃCZENIE KURSU: Przygotowanie pedagogiczne instruktorów praktycznej nauki zawodu do organizowania  i prowadzenia zajęć  z  uczniami  i młodocianymi.

Możliwość przyjmowania  stażystów  i  praktykantów  w zakładach  usługowych  (fryzjerskich,  kosmetycznych,  krawieckich),  restauracjach,  hotelach,  placówkach  handlowych  (sklepach),  zakładach  produkcyjnych,  placówkach  służby  zdrowia,  jednostkach  administracji  publicznej,  samorządu terytorialnego i innych.

CEL KSZTAŁCENIA: Wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki, metodyki, dydaktyki, komunikacji interpersonalnej, a także przygotowanie do działalności pedagogicznej z młodzieżą i z dorosłymi w zakresie prowadzenia kursów zawodowych i praktycznej nauki zawodu.

Absolwenci otrzymują Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodny z obowiązującymi wymogami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej.

 

 


 

ELEMENTARNY KURS JĘZYKA MIGOWEGO

 

 

DLA KOGO: Kurs przeznaczony jest dla pracowników administracji publicznej i samorządowej, urzędów i instytucji oraz osób prywatnych, którzy w codziennym życiu mają kontakt z osobami niesłyszącymi.

CEL KSZTAŁCENIA: Zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie podstaw komunikowania się w języku migowym.

 


 

KURS KOMPUTEROWY (Poziom Podstawowy - Pakiet MS Office + Internet)

 

DLA KOGO: Kurs komputerowy jest skierowany do osób, które mają podstawowe umiejętności dotyczące obsługi komputera, bądź też dotychczas nie używały komputera i chcą nauczyć się jego obsługi. Nie wymagamy doświadczenia.

Absolwent kursu komputerowego otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Istnieje możliwość realizacji szkolenia o tematyce określonej przez zamawiającego, odpowiadającej potrzebom i oczekiwaniom konkretnej placówki.

Szkolenia przeprowadzane są stacjonarnie oraz w trybie online - za pomocą platformy MS Teams, dzięki czemu prowadzący jest obecny „na żywo”.

 

Informacje i zapisy:

Krotoszyn, ul. Mickiewicza 11

Sekretariat (budynek G)

Tel. 882-061-564/668 129 574

sekretariat@centrumeskulap.eu

www.centrumeskulap.eu

Źródło: *Artykuł sponsorowany


Czytaj również


reklama w internecie

POLUB NAS NA FACEBOOKU

reklama w sieci gazet