iGostyn.pl reklamy
Ważne sprawy

Gostyń z "Wielkopolską Kartą Rodziny"

Zdjęcie: gostyn.pl
„Wielkopolska Karta Rodziny” to program zniżek, w instytucjach publicznych oraz w firmach prywatnych, dla rodzin z województwa wielkopolskiego, które mają lub kiedykolwiek miały na utrzymaniu łącznie przynajmniej troje dzieci.

Wielkopolska Karta Rodziny zapewnia rodzinom wielodzietnym korzystanie na preferencyjnych warunkach z katalogu oferty kulturalnej, oświatowej, rekreacyjnej i transportowej poprzez system zniżek wprowadzony przez podmioty przystępujące do programu „Wielkopolska Karta Rodziny”.

Karta jest przyznawana bezpłatnie na wniosek członka rodziny wielodzietnej. Wniosek o przyznanie Karty oraz wniosek o wydanie duplikatu Karty może złożyć, w imieniu członków rodziny wielodzietnej, członek rodziny wielodzietnej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który oświadczy, że jest umocowany do złożenia wniosku.

Karta potwierdza uprawnienia członka rodziny wielodzietnej i jest wydawana:

  1. rodzicowi oraz małżonkowi rodzica - na czas nieokreślony;
  2. dziecku poniżej 18 roku życia - do ukończenia 18 roku życia;
  3. dziecku powyżej 18 roku życia - odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego lub akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z terminem wskazanym w oświadczeniu, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia;
  4. dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, w wieku powyżej 18 roku życia - na okres ważności orzeczenia;
  5. dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej - na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
  6. osobie przebywającej w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2020 r., poz. 821 ze zm.) – odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z oświadczeniem, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia.

Wydanie duplikatu Wielkopolskiej Karty Rodziny jest bezpłatne i  polega na wydaniu nowej karty z takim samym numerem. Warunkiem wydania duplikatu Karty jest zwrot karty uszkodzonej, a w przypadku zagubienia Karty, przedstawienie stosownego pisemnego oświadczenia o niemożności zwrócenia Karty pierwotnej.

Wniosek należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Gostyniu, Rynek 2, 63-800 Gostyń, Wydział Oświaty i Spraw Społecznych, pok. nr 9.

Karty będzie można odebrać po 30 dniach od daty złożenia wniosku. Produkcję blankietów kart oraz ich personalizację zapewnia Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu. Spersonalizowane karty przekazywane są do Urzędu Miejskiego w Gostyniu celem ich wydania.

W przypadku decyzji o nie wydaniu Karty tryb odwoławczy nie przysługuje. Jednostką koordynującą realizację Programu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu.

Informacje dotyczące Wielkopolskiej Karty Rodziny oraz katalog dostępnych ulg i zniżek z Wielkopolską Kartą Rodziny można znaleźć tutaj.

Źródło: gostyn.plTworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl

Czytaj również


mobilny żuraw gostyń

reklama w internecie

POLUB NAS NA FACEBOOKU

reklama w sieci gazet

zamów reklamę