iGostyn.pl reklamy
Wybory samorządowe 2024

Ile pieniędzy mogą wydać kandydaci w wyborach?

Komitety wyborcze mogą wydatkować na kampanię wyborczą wyłącznie kwoty ograniczone limitem wydatków (art. 135 § 1 Kodeksu wyborczego). Limit wydatków ustala się oddzielnie dla każdego komitetu wyborczego poprzez zsumowanie kwot obliczonych według zasad określonych w art. 378 i art. 476 Kodeksu wyborczego.

Jak podaje Państwowa Komisja Wyborcza w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw limit wydatków oblicza się mnożąc kwotę przypadającą na jeden mandat radnego przez liczbę mandatów przypadających na okręg lub okręgi, w których komitet wyborczy zarejestrował kandydatów (bez względu na liczbę zgłoszonych kandydatów).

 

Kwota przypadająca na jeden mandat radnego wynosi:

  • w wyborach do rady gminy w gminach do 40 tys. mieszkańców — 1 344,16 zł,
  • w wyborach do rady gminy w gminach powyżej 40 tys. mieszkańców oraz w wyborach do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy — 1 613,00 zł,
  • w wyborach do rady powiatu — 3 225,99 zł,
  • w wyborach do rady miasta w miastach na prawach powiatu — 4 838,99 zł,
  • w wyborach do sejmiku województwa — 8 064,98 zł.

 

Limit wydatków, związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej kandydata na wójta w gminach do 500 tys. mieszkańców ustala się, mnożąc liczbę mieszkańców danej gminy przez kwotę 60 groszy, a w gminach powyżej 500 tys. mieszkańców, mnożąc pierwsze 500 tys. przez kwotę 60 groszy, a nadwyżkę ponad 500 tys. przez kwotę 30 groszy.

Warto jednak zaznaczyć, że informację o liczbie mieszkańców w poszczególnych gminach ustala komisarz wyborczy według stanu na koniec roku poprzedzającego rok.

Źródło: pkw.gov.plTworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl

Czytaj również

zamów reklamę