iGostyn.pl reklamy
ARiMR

Pięć naborów w ramach PROW

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzi obecnie pięć naborów w ramach PROW 2014-2020. Wnioski o przyznanie pomocy mogą składać: przetwórcy zajmujący się wytwarzaniem pasz bez GMO lub specjalizujący się w produkcji czy przetwarzaniu ziół; osoby zajmujące się rolniczym handlem detalicznym lub tzw. małym przetwórstwem; właściciele lasów prywatnych; rolnicy, którzy ponieśli straty spowodowane przez klęski żywiołowe lub ASF oraz gospodarze zainteresowani inwestowaniem w ochronę wód przed azotanami.

Do 29 grudnia 2021 r. w ARiMR można ubiegać się o wsparcie na inwestycje w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój w ramach dwóch naborów. W obu przypadkach wnioski przyjmują oddziały regionalne Agencji, można przesyłać je za pośrednictwem Poczty Polskiej lub elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP.

Pierwszy z nich – pomoc na tzw. duże przetwórstwo – jest skierowany do dwóch grup: przedsiębiorców zajmujących się wytwarzaniem pasz bez GMO oraz do podmiotów specjalizujących się w produkcji i sprzedaży ziół. Wsparcie, jakie można otrzymać, zależy od statusu wnioskodawcy. W przypadku przedsiębiorstw dofinansowanie może wynieść do 10 mln zł, jeśli zaś chodzi o związki grup producentów rolnych lub zrzeszenia organizacji producentów może to być nawet 15 mln zł. W obu przypadkach refundacja wynosi do 50 proc. kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizacje inwestycji.  

Więcej informacji – otwórz

Jeśli chodzi o tzw. małe przetwórstwo lub rolniczy handel detaliczny (RHD), kwoty wsparcia, jakie można uzyskać, są mniejsze. W przypadku tzw. małego przetwórstwa wysokość pomocy wynosi 500 tys. zł, przy czym poziom dofinansowania to do 50 proc. kosztów kwalifikowanych. Taka pomoc przeznaczona jest dla rolników, domowników lub małżonków rolników, którzy zdecydują się na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania produktów rolnych. Natomiast rolnicy lub ich współmałżonkowie, którzy prowadzą lub podejmują działalność przetwórczą i sprzedaż produktów w ramach rolniczego handlu detalicznego, ale nie mają zarejestrowanej działalności gospodarczej, mogą starać się maksymalnie o 200 tys. zł pomocy. W tym przypadku poziom dofinansowania wynosi także do 50 proc. kosztów kwalifikowanych.

Więcej informacji - otwórz

Natomiast do 31 grudnia 2021 r. można starać się o wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska oraz przedsięwzięcia odtwarzające potencjał produkcji rolnej zniszczony w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF. 

O wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska mogą ubiegać się właściciele lasów prywatnych, którzy chcą zwiększyć odporność drzewostanów w wieku od 11 do 60 lat, dla których został opracowany Uproszczony Plan Urządzenia Lasu lub dla których starosta określił zadania z zakresu gospodarki leśnej. Wysokość pomocy jest uzależniona od rodzaju inwestycji oraz warunków, w jakich ma być realizowana, i wynosi od 8,82 zł za metr bieżący w przypadku ogrodzenia remizy siatką o wysokości co najmniej 2 m, do ponad 14 tys. zł/ha za przebudowę składu gatunkowego drzewostanu przez dolesienie luk na powierzchni o nachyleniu powyżej 12°. Wnioski o wsparcie można składać w biurach powiatowych ARiMR, przesyłać za pośrednictwem Poczty Polskiej lub elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP.

Więcej informacji – otwórz

W przypadku inwestycji odtwarzających potencjał produkcji rolnej o pomoc mogą starać się dwie grupy rolników. Do pierwszej należą poszkodowani w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych, do drugiej zaś ci, którzy ponieśli straty spowodowane wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (ASF). O wsparcie można wystąpić, gdy szkody w gospodarstwie miały miejsce w roku, w którym jest składany wniosek lub w co najmniej jednym z 2 poprzednich lat. Maksymalne dofinansowanie, jakie można otrzymać w całym okresie realizacji PROW 2014-2020, wynosi do 300 tys. zł na jednego beneficjenta i gospodarstwo. Jednak należy pamiętać, że nie może ono przekroczyć 80 proc. kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację danej inwestycji. W przypadku szkód powstałych w wyniku klęsk żywiołowych wsparcie można przeznaczyć na odtworzenie zniszczonych składników gospodarstwa. Natomiast gdy przyczyną strat jest ASF – na realizację inwestycji rolniczych niezwiązanej z produkcją świń. Dokumenty przyjmują biura powiatowe lub oddziały regionalne ARiMR, można je przesyłać również za pośrednictwem Poczty Polskiej lub elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP.

Więcej informacji - otwórz

Z kolei 10 grudnia 2021 r. wystartował nabór na inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych. Przez ponad dwa miesiące – do 7 lutego 2022 r. – o wsparcie mogą ubiegać się rolnicy, którzy prowadzą chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich i planują budowę urządzeń chroniących wody przed azotanami. Maksymalna wysokość pomocy wynosi 100 tys. zł w całym okresie realizacji PROW 2014-2020 i przyznawana jest w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowanych. Standardowo jest to 50 proc., a w przypadku inwestycji realizowanej przez młodego rolnika – 60 proc. Wnioski można składać w oddziałach regionalnych lub biurach powiatowych ARiMR, przesyłać za pośrednictwem Poczty Polskiej lub elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP.

Więcej informacji - otwórz

Warto też pamiętać, że od 31 grudnia 2021 r. Centrala Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmować wnioski o pomoc w ramach działania „Współpraca” na tworzenie krótkich łańcuchów dostaw. Wsparcie finansowane jest z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Więcej informacji - otwórz

Źródło: ARiMRTworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl

Czytaj również


mag-bull

ubojnia gola

KOJS SKUP BYDŁA I TRZODY CHLEWNEJ

POLUB NAS NA FACEBOOKU

zamów reklamę