iGostyn.pl reklamy
Rekrutacja

Pielęgniarstwo – misja i zawód z przyszłością

Zawód pielęgniarki należy do niezwykle trudnych profesji, które wymagają nie tylko dużej wiedzy medycznej, ale i też ciągłego dokształcania się. Bardzo ważny jest więc wybór odpowiedniej uczelni, która pozwoli zarówno na poznanie teorii, jak i na wykorzystanie jej później w praktyce. Wszystko to zapewnia Wydział Medyczno-Społeczny w Jarocinie Wyższej Szkoły Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej. To placówka o bardzo nowoczesnym podejściu do zawodu pielęgniarki.

Uczelnia w Jarocinie oferuje studia I stopnia w trybie stacjonarnym, studia uzupełniające z tytułem licencjata dla pielęgniarek po liceach i studium medycznym oraz studia podyplomowe. Tym, którzy myślą o tytule magistra, szkoła umożliwia kontynuację kształcenia na studiach II stopnia w Dąbrowie Górniczej.

Największą zaletą placówki jest przede wszystkim jej kadra dydaktyczna, która posiada ogromne doświadczenie akademickie i praktyczne. Wielu spośród wykładowców posiada stopnie i tytuły naukowe, dodatkowo z racji na zawodowy charakter studiów pielęgniarskich, są wśród nich również nauczyciele zawodu, będący doświadczonymi specjalistami w swoich dziedzinach.Studenci WSPS poza zajęciami dydaktycznymi i praktycznymi w murach uczelni, odbywają wymagane praktyki zawodowe w szpitalach w Jarocinie, Ostrowie Wielkopolskim, Gostyniu, Śremie, Kaliszu, Koninie, Środzie Wielkopolskiej oraz w Wolicy.

To, co wyróżnia placówkę jarocińską, to możliwość przeprowadzania zajęć praktycznych w Sali Wysokiej Wierności, która znajduje się na uczelni. Sala ta to nic innego, jak „szpital w miniaturze”, gdzie przyszłe pielęgniarki i pielęgniarze uczą się na specjalnych symulatorach i fantomach. To bardzo nowoczesna forma prowadzenia zajęć. Studenci mają do czynienia z naturalnymi reakcjami i odruchami człowieka, z parametrami i funkcjami życiowymi prawdziwych organizmów. Uczą się na nich zabiegów opiekuńczych, pielęgniarskich i medycznych. Jarociński wydział posiada w pełni przygotowane sale: geriatryczną, internistyczną oraz pediatryczną. W gabinetach znajduje się specjalistyczny sprzęt medyczny, który staramy się na bieżąco uzupełniać tak, aby była dostosowana do najnowszych wytycznych i standardów.

W szkole do dyspozycji studenci mają również przestronną salę ćwiczeń wyposażoną w fantomy przeznaczone do trenowania resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Fantomy posiadają moduł QCPR, czyli technologię pozwalającą na śledzenie i kontrolowanie poprawności wykonywanego treningu za pomocą aplikacji zainstalowanej na urządzeniu mobilnym. Aplikacja pokazuje szczegółowy zakres głębokości i tempa ucisków oraz ilości i objętości wykonywanych oddechów. Rozwiązanie to zapewnia odpowiednią jakość szkolenia, a dzięki informacji zwrotnej pozwala na większe zaangażowanie studentów oraz zwiększa realizm treningu.

Całość warunków do zdobywania wiedzy wieńczy biblioteka naukowa wyposażona w książki i podręczniki ze wszystkich dziedzin medycyny oraz elektroniczny księgozbiór.

Jarociński Wydział stale się rozwija. Obok trzyletnich pielęgniarskich studiów licencjackich, kształcą się studenci na studiach pomostowych, podczas których dzięki decyzjom Parlamentu Europejskiego już pracujące i doświadczone pielęgniarki mają możliwość uzyskania tytułu licencjata w dziedzinie pielęgniarstwa.

Uczelnia prowadzi kształcenie także w ramach studiów podyplomowych. Dużym zainteresowaniem cieszą się kierunki: zarządzanie placówkami w ochronie zdrowia (uczestnicy nabywają wiedzę z zakresu organizacji i zarządzania różnymi strefami zdrowia publicznego, kierowania zakładami opieki zdrowotnej, zarządzania zasobami ludzkimi, współpracy z innymi uczestnikami sektora zdrowia, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej. Program studiów jest zgodny z Rozporządzeniem MZiOS z dnia 29 marca 1999 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy w publicznych zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 30 poz. 300). Studia adresowane są do wyższego personelu medycznego i przygotowują do pełnienia funkcji kierowniczych w różnego typu jednostkach służby zdrowia), geriatria z gerontologią (absolwent studiów podyplomowych będzie potrafił kształtować pozytywne postawy oraz zdolność przeciwdziałania nadużyciom wobec osób w podeszłym wieku, postawy w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia. Będzie też mógł podjąć pracę we wszystkich instytucjach szeroko rozumianego zabezpieczenia społecznego, m.in. w domach pomocy społecznej, domach starców, ośrodkach pomocy, organizacjach pozarządowych oraz zostać specjalistą czy konsultantem w zakresie doradztwa gerontologicznego, twórcą i realizatorem programów mających na celu polepszenie jakości życia osób starszych), bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe (absolwent studiów nabędzie wiedzę i umiejętności monitorowania i diagnozowania zagrożeń, sytuacji kryzysowych w życiu społeczno-politycznym na różnych szczeblach, kreowania polityki bezpieczeństwa i porządku publicznego, normalizowania sytuacji po wydarzeniach kryzysowych, umiejętności tworzenia zintegrowanych programów zarządzania na wypadek sytuacji kryzysowych. Szczególny nacisk położony jest również na kwestie związane z ratownictwem medycznym oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy), zarządzanie zasobami ludzkimi w ochronie zdrowia (celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z zagadnieniami związanymi z zarządzaniem zasobami ludzkimi oraz z konkretnymi metodami i narzędziami możliwymi do zastosowania w praktyce zarządzania. Absolwenci będą przygotowani do zajmowania stanowisk administracyjnych, kierowniczych lub menadżerskich w różnych placówkach medycznych i innych instytucjach związanych z systemem ochrony zdrowia), nadzór sanitarno-epidemiologiczny (absolwent studiów podyplomowych nabędzie wiedzę specjalistyczną między innymi z zakresu: wirusologii, parazytologii immunologii mikrobiologii chorób zakaźnych, toksykologii oraz epidemiologii. Będzie także dysponować wiedzą z zakresu organizacji i funkcjonowania służb sanitarno-epidemiologicznych w Polsce oraz wybranych krajach europejskich, będzie umiał zorganizować pomoc medyczną w przypadku wystąpienia epidemii, a także znał zabezpieczenia sanitarne granicy między Polską a krajami nienależącymi do Unii Europejskiej. Zdobędzie umiejętności prowadzenia nadzoru epidemiologicznego w różnego rodzaju placówkach ochrony zdrowia (szpitale, hospicja sanitarne, ośrodki zdrowia, sanatoria, oddziały dializ itp.), placówkach edukacyjnych (żłobki, przedszkola, szkoły), zakładach pracy (produkcja żywności, obrót kosmetykami, środki transportu żywności), zakładach użyteczności publicznej (domy pomocy społecznej), noclegowniach, terenach rekreacyjnych, przejściach granicznych), prawo w ochronie zdrowia (studia skierowane są do osób zainteresowanych zagadnieniami prawa medycznego placówek świadczących usługi zdrowotne lub osób związanych zawodowo z tymi problemami. Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z problematyką prawa spółek handlowych, bioetyką, medycyną sądową, psychiatrią sądową, kontraktowaniem świadczeń zdrowotnych, systemem opieki zdrowotnej i ubezpieczeń w Polsce i w UE. Słuchaczami mogą być: menadżerowie oraz pracownicy placówek systemu ochrony zdrowia, biegli sądowi i prawnicy zajmujący się problematyką ochrony zdrowia oraz ubezpieczeniami zdrowotnymi, członkowie komisji lekarskich oraz komisji bioetycznych, przedstawiciele organów odpowiedzialności zawodowej, rzecznicy praw pacjenta, pracownicy Narodowego Funduszu Zdrowia).

Wszystkie zajęcia na studiach podyplomowych odbywają się w systemie zdalnym.
 

Studenci I roku stacjonarnych studiów licencjackich na pytanie: „Dlaczego Jarocin?”, wyjaśniają, że stypendia socjalne i naukowe, możliwość działalności w ramach Koła Naukowego „Florencja”, bardzo kompetentna oraz wyrozumiała kadra, przemili pracownicy szkoły. Dużym atutem uczelni są sale do ćwiczeń oraz nowoczesne fantomy, na których można uczyć się, jak postępować w przyszłości z pacjentem. To tylko niektóre plusy tej placówki, które zachęcają do inwestycji w przyszłość właśnie na tej uczelni.
 

Wydział Medyczno-Społeczny w Jarocinie ma swoją siedzibę przy ulicy Wrocławskiej 79 B, dysponuje dużym parkingiem oraz warunkami, które sprawiają, że studiowanie tutaj jest przyjemnością.

Pielęgniarstwo to nie tylko zawód, to także swoiste powołanie, dlatego Nasza wykwalifikowana kadra dydaktyczna jak i kadra zarządzająca kładą duży nacisk, żeby kształtować wśród naszych studentów pożądane przez społeczeństwo wartości i postawy etyczne, które są niezbędne w realizacji tego pięknego i odpowiedzialnego zawodu.

 

WSPS w Jarocinie stawia na rozwój trudnej profesji, ale dającej gwarancję zatrudnienia oraz satysfakcji z wykonywanej pracy.

  KURS KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY (KPP) 

­

Ogłaszamy zapisy na Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.
KPP jest zaawansowanym kursem z dziedziny Ratownictwa Medycznego pozwalającym za uzyskanie najwyższego możliwego stopnia "Ratownika". Szkolenie kierowane jest do członków pogotowia WOPR, GOPR, TOPR, pracowników Państwowej Straży Pożarnej, funkcjonariuszy Policji, Wojska Wolskiego i Straży Miejskiej. 
Zajęcia odbywać się będą w dogodnych dla wszystkich terminach.
 
  • Miejsce szkolenia:
    Wydział Medyczno- Społeczny WSPS w Jarocinie, ul. Wrocławska 79 B,
  • Cena kursu:
    KPP 500 zł plus opłata za egzamin państwowy 150 zł
Chętnych prosimy o kontakt  telefoniczny pod numerem
603 449 062
lub mailowy
jarocin@wsps.pl
 

 
Źródło: *Artykuł sponsorowanypasek reklama


Czytaj również


BRANŻOWA SZKOŁA

LICEUM KOŁŁĄTAJ

ZSTE OSTRÓW

WSPS JAROCIN

ZSP KOŹMIN
zamów reklamę