iGostyn.pl reklamy
Rynek pracy

Praca tymczasowa

Praca tymczasowa jest jedną z form zatrudnienia, w ramach której można wykonywać pracę.

Agencja pracy tymczasowej jest pracodawcą pracownika tymczasowego, którego, na podstawie zawartej umowy o pracę, kieruje do wykonywania pracy w innym podmiocie - u pracodawcy użytkownika. Agencja pracy tymczasowej wykonuje obowiązki pracodawcy związane z: zawarciem umowy, zgłoszeniem do ubezpieczenia społecznego, wypłatą wynagrodzenia, odprowadzaniem składek na ubezpieczenie społeczne oraz podatki. Pracodawca użytkownik, na rzecz którego pracownik tymczasowy faktycznie wykonuje pracę, pełni nadzór nad jej wykonywaniem - wyznacza pracownikowi zadania i kontroluje ich realizację.

Pracownik tymczasowy wykonuje swoje obowiązki u pracodawcy użytkownika, a nie w agencji pracy tymczasowej, z którą podpisał umowę.

W ramach pracy tymczasowej można świadczyć prace:

  • charakterze: sezonowym, okresowym, doraźnym lub
  • których terminowe wykonanie przez pracowników zatrudnionych u pracodawcy użytkownika nie byłoby możliwe lub
  • których wykonanie należy do obowiązków nieobecnego pracownika zatrudnionego przez pracodawcę użytkownika.

Pracodawca użytkownik może korzystać z pracy tymczasowej tylko wówczas, gdy powierzane zadania spełniają określone kryteria, a więc mają m.in.: okresowy, sezonowy lub doraźny charakter. Jeśli tak nie jest, pracodawca użytkownik powinien zatrudniać pracowników na stałe, a nie korzystać z formy zatrudnienia tymczasowego. Praca tymczasowa jest ograniczona czasowo, co oznacza, że może być wykonywana jedynie przez czas określony w ustawie, czyli łącznie 18 miesięcy w okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy lub okres nieprzekraczający 36 miesięcy w przypadku zastępstwa za nieobecnego pracownika pracodawcy użytkownika - na podstawie skierowania przez agencję zatrudnienia do danego pracodawcy użytkownika.

Od dnia 1 czerwca 2017 r. nie ma możliwości nieograniczonego wykonywania pracy u tego samego pracodawcy użytkownika, nawet przy zmianie agencji zatrudnienia.

PAMIĘTAJ! Pracodawca nie może być pracodawcą użytkownikiem w stosunku do pracowników pozostających z nim w stosunku pracy, a także świadczących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych.

W jednej firmie nie możesz jednocześnie pracować na podstawie zawartej z nią umowy o pracę i jako pracownik tymczasowy - na podstawie skierowania z agencji pracy tymczasowej.

Źródło: PIPTworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl

Czytaj również


reklama w internecie

POLUB NAS NA FACEBOOKU

reklama w sieci gazet

zamów reklamę