iGostyn.pl reklamy
Edukacja

Stypendia od ministra

414 studentów otrzyma stypendia Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe. Najwięcej z nich kształci się na Uniwersytecie Jagiellońskim i Uniwersytecie Warszawskim. Laureaci otrzymają wyróżnienie finansowe w wysokości 17 tys. zł. Do MEiN wpłynęło 1150 wniosków, z czego warunki formalne spełniały 1104 wnioski. Kandydatury studentów z całej Polski oceniał zespół ekspertów reprezentujących wszystkie dziedziny naukowe i artystyczne.

Rektorzy przedstawili ministrowi 1150 wniosków o przyznanie stypendium ministra za znaczące osiągnięcia na rok akademicki 2022/2023. Były one oceniane przez Zespół doradczy do oceny wniosków o przyznanie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców. Zespół liczył 47 członków reprezentujących wszystkie dyscypliny naukowe i artystyczne.

Stypendia Ministra Edukacji i Nauki dla studentów w liczbach

Minister Edukacji i Nauki przyznał stypendium 414 studentom, których wnioski zostały pozytywnie zarekomendowane, w tym:

  • 348 stypendiów za osiągnięcia naukowe,
  • 28 stypendiów za osiągnięcia sportowe,
  • 31 stypendiów za osiągnięcia artystyczne,
  • 7 stypendiów za osiągnięcia mieszane (naukowo-artystyczne lub -sportowe).

Najwięcej stypendiów otrzymali studenci zgłoszeni przez: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – 45, Uniwersytet Warszawski ‒ 42, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – 28, Politechnikę Wrocławską – 27, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – 21 i Uniwersytet Rzeszowski – 19.

Zasady przyznawania stypendiów

Zespół doradczy Ministra Edukacji i Nauki, oceniając i rekomendując wnioski, stosował podejście wynikające z równości dyscyplin naukowych i artystycznych, które polega na przyznawaniu stypendiów w równej liczbie w ramach poszczególnych dyscyplin. Ustalono, że w danej dyscyplinie naukowej przyznaje się nie więcej niż 18 stypendiów, co oznacza że studenci konkurują ze sobą w ramach danej dyscypliny. Celem takiego sposobu wyłaniania kandydatów do stypendium było zapewnienie studentom równego dostępu do stypendiów, niezależnie od dyscypliny, w której studiują.

Dodatkowo został wprowadzony dziedzinowy mechanizm wyrównawczy, który polega na tym, że w przypadku wystąpienia niewykorzystanych miejsc w rankingu danej dyscypliny mogą być one przeznaczone dla kandydatów z innych dyscyplin naukowych zaliczanych do tej samej dziedziny nauk.

Członkowie zespołu ustalił również, że w przypadku wniosków zawierających osiągnięcia sportowe przyznaje się nie więcej niż 36 stypendiów. Tym samym studenci posiadający osiągnięcia sportowe konkurowali wyłącznie między sobą, a nie w ramach poszczególnych dyscyplin naukowych i artystycznych.

Wypłata stypendiów

Wysokość stypendium wynosi 17 tys. zł. Laureaci otrzymają wsparcie finansowe w ramach jednej wypłaty od uczelni – w terminie 14 dni od dnia przekazania przez MEiN środków na rachunek bankowy uczelni. Łącznie w roku akademickim 2022/2023 na stypendia Minister Edukacji i Nauki przeznaczy ponad 7 mln zł.

Decyzje administracyjne dotyczące przyznania albo odmowy przyznania stypendium ministra zostaną doręczone studentom i uczelniom drogą pocztową na adres korespondencyjny podany we wniosku. Następnie szczegółowa punktacja wniosków zostanie udostępniona w systemie OSF.

Źródło: gov.plTworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl

Czytaj również

zamów reklamę