iGostyn.pl reklamy
Rynek pracy

Wypadek przy pracy

Co zaliczane jest do wypadku przy pracy? Kiedy pracodawca musi powiadomić Państwową Inspekcję Pracy?

Co to jest wypadek przy pracy?

Wypadek przy pracy to nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

 • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych
 • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia
 • w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Na równi z wypadkiem przy pracy, w zakresie uprawnienia do świadczeń określonych w ustawie, traktuje się wypadek, któremu pracownik uległ:

 • w czasie podróży służbowej w okolicznościach innych niż już wymienione, chyba że wypadek spowodowany został postępowaniem pracownika, które nie pozostaje w związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań
 • podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony
 • przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe.

W celu właściwego zakwalifikowania wypadku konieczne jest ustalenie czy wystąpiły wszystkie przesłanki wypadku: nagłość zdarzenia, zewnętrzna przyczyna, uraz bądź śmierć pracownika a także związek zdarzenia z pracą.

Pracownik, który uległ wypadkowi, jeżeli stan jego zdrowia na to pozwala, powinien poinformować niezwłocznie o takim zdarzeniu swojego przełożonego.
 

Kiedy zgłosić wypadek do PIP?

Obowiązkiem pracodawcy jest zawiadomić okręgowego inspektora pracy właściwego ze względu na miejsce zdarzenia o:

 • śmiertelnym wypadku przy pracy
 • ciężkim wypadku przy pracy
 • zbiorowym wypadku przy pracy
 • każdym innym wypadku, który ma związek z pracą i wywołał wymieniony skutek (śmiertelny, ciężki, zbiorowy), jeżeli może zostać uznany za wypadek przy pracy.

Śmiertelny wypadek przy pracy to taki, który powoduje śmierć w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia wystąpienia wypadku.

Ciężki wypadek przy pracy to taki, który spowodował ciężkie uszkodzenie ciała, takie jak:

 • utrata wzroku, słuchu, mowy, zdolności rozrodczej lub inne uszkodzenie ciała,
 • rozstrój zdrowia naruszające podstawowe funkcje organizmu,
 • choroba nieuleczalna lub zagrażająca życiu,
 • trwała choroba psychiczna,
 • trwała, całkowita lub częściowa niezdolność do pracy w zawodzie,
 • trwałe, istotne zeszpecenie lub zniekształcenie ciała.

Zbiorowy wypadek przy pracy to wypadek, któremu uległy co najmniej dwie osoby. 

O wypadku należy powiadomić organ PIP niezwłocznie. Pracodawca składa w tym celu zawiadomienie do okręgowego inspektora pracy właściwego ze względu na miejsce zdarzenia.

Źródło: PIPpasek reklama


Czytaj również


reklama w internecie

POLUB NAS NA FACEBOOKU

reklama w sieci gazet

zamów reklamę