iGostyn.pl reklamy
Ważne sprawy

Wyrobienie paszportu - gdzie złożyć wiosek? Jaki jest koszt?

Zbliża się okres wakacyjny. Wiele osób zdecyduje się na zagraniczne wakacje, do części z tych krajów konieczne będzie wyrobienie paszportu. Niestety w przypadku tego dokumentu wniosku nie można złożyć elektronicznie, warto więc wiedzieć, gdzie znajdują się najbliższe oddziały i punkty paszportowe. Poniżej zamieszczamy także najważniejsze informacje dotyczące składania wniosku i odbioru paszportu. 

Jak i gdzie mogę złożyć wniosek o wydanie paszportu?

 

 1. Wniosek składa się osobiście z wyjątkiem następujących przypadków:

  • wniosek o wydanie dokumentu paszportowego osobie małoletniej składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie prawni albo jeden z rodziców lub opiekunów wraz z pisemną zgodą drugiego rodzica lub opiekuna, poświadczoną przez urzędnika paszportowego lub notariusza;

  • wniosek o wydanie dokumentu paszportowego osobie ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską składają rodzice, a niepozostającej pod władzą rodzicielską składa opiekun prawny ustanowiony przez sąd.

 2. Obecność osoby małoletniej od 5 roku życia oraz ubezwłasnowolnionej jest wymagana podczas składania wniosku o paszport.

 3. Nie ma możliwości przesłania wniosku o paszport za pośrednictwem operatora pocztowego lub drogą elektroniczną.

 4. Wniosek złożyć można w dowolnym organie paszportowym na terenie kraju lub w konsulacie Rzeczypospolitej Polskiej za granicą. W województwie wielkopolskim funkcjonuje 10 lokalizacji paszportowych.

Do części placówek, w których można złożyć wniosek obowiązuje wcześniejsza rejestracja internetowa - link do rejestracji. 

 

Rezerwacja internetowa wizyty paszportowej

 

 1. System rezerwacji internetowej uruchamia się po kliknięciu ikony zamieszczonej na dole strony. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi zasadami.
 2. Rezerwacja internetowa dotycząca składania wniosku o paszport oraz odbioru paszportu dostępna jest jedynie z terytorium Polski.
 3. Rezerwacja wizyty jest możliwa na najbliższy niezarezerwowany termin przypadający w dniu roboczym.
 4. W celu realizacji umówionej wizyty, należy pojawić się w Oddziale Paszportów przed umówioną godziną spotkania.
 5. Nieodebranie biletu przed zaplanowaną godziną spowoduje anulowanie rezerwacji.
 6. Spóźnienie jest równoznaczne z rezygnacją z wizyty i koniecznością ponownej jej rezerwacji.
 7. Godzina rezerwacji wizyty jest określona orientacyjnie. Rozpoczęcie obsługi może ulec nieznacznym zmianom, w zależności od zakończenia obsługi poprzedniego klienta.
 8. Dokonując rezerwacji wizyty w polu imię i nazwisko należy wskazać dane osoby, której dotyczy złożenie wniosku o wydanie dokumentu paszportowego lub odbiór paszportu. Przy stanowisku obsługi weryfikowane są dane personalne osoby, dla której wystawiono rezerwację. Osoby inne od wskazanych w polu "Imię i nazwisko" nie będą obsługiwane.
 9. Każdy wniosek o paszport oraz odbiór paszportu wymaga rezerwacji odrębnej wizyty.
 10. Niedopuszczalne są wszelkie formy zamiany rezerwacji z inną osobą, czy odstępowanie rezerwacji innej osobie (w tym, w zamian za korzyści majątkowe lub inne).
 11. Wszelkie formy nieuprawnionej ingerencji w system rezerwacji wizyty, podobnie jak wszelkie przejawy obrotu rezerwacjami (w tym w celu czerpania korzyści materialnych lub niematerialnych) będą zgłaszane organom ścigania.
 12. W przypadku rezygnacji z zarezerwowanej wizyty prosimy o zgłoszenie rezygnacji odpowiadając zwrotnie na otrzymaną wcześniej wiadomość z potwierdzeniem rezerwacji. Umożliwi to skorzystanie z terminu wizyty innym oczekującym osobom.

 

Punkty obsługi klienta w województwie wielkopolskim:

 

 • POZNAŃ, Oddział Paszportów w Poznaniu, Wydział Spraw Obywatelskich, Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, ul. ks. J. Wujka 1, 61-581 Poznań (parter), paszport@poznan.uw.gov.pl, czynny: poniedziałek: godz. 10.30 - 17.45, wtorek – piątek: godz. 8.15 - 15.15

 • KALISZ, Oddział Paszportów w Kaliszu, Wydział Spraw Obywatelskich, Delegatura Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kaliszu, ul. Kolegialna 4, 62-800 Kalisz, pok. nr 2 (parter), paszporty.kalisz@poznan.uw.gov.pl, czynny: poniedziałek: godz. 10.15 - 17.45, wtorek – piątek: godz. 8.15 - 15.15

 • KONIN, Oddział Paszportów w Koninie, Wydział Spraw Obywatelskich, Delegatura Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koninie, ul. Aleje 1 Maja 7, 62-510 Konin, pok. nr 218 i 219 (I piętro), paszporty.konin@poznan.uw.gov.pl, czynny: poniedziałek: godz.10.15 - 17.45, wtorek – piątek godz. 8.15 - 15.15

 • LESZNO, Oddział Paszportów w Lesznie, Wydział Spraw Obywatelskich, Delegatura Wielkopolskiego  Urzędu Wojewódzkiego w Lesznie, Plac Kościuszki 4, 64-100 Leszno, pok. nr 6 (parter), paszporty.leszno@poznan.uw.gov.pl, czynny: poniedziałek: godz.10.15 - 17.45, wtorek – piątek: godz. 8.15 - 15.15

 • PIŁA, Oddział Paszportów w Pile, Wydział Spraw Obywatelskich, Delegatura Wielkopolskiego  Urzędu Wojewódzkiego w Pile, ul. Dzieci Polskich 26, 64-920 Piła, pok. nr 26 (parter), paszporty.pila@poznan.uw.gov.pl, czynny: poniedziałek: godz. 10.15 - 17.45, wtorek – piątek: godz. 8.15 - 15.15

 • GNIEZNO, Terenowy Punkt Paszportowy w Gnieźnie, Wydział Spraw Obywatelskich, Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Starostwo Powiatowe, ul. Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno, pok. nr 10 i 11 (parter), paszport@poznan.uw.gov.pl, czynny: poniedziałek: godz. 10.00 - 16.45, wtorek – piątek: godz. 8.00 - 14.45

 • NOWY TOMYŚL, Terenowy Punkt Paszportowy w Nowym Tomyślu, Wydział Spraw Obywatelskich Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Starostwo Powiatowe, ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl pok. nr 31 i 32 (I piętro), paszport@poznan.uw.gov.pl, czynny: poniedziałek: godz. 9.00 - 16.00, wtorek – piątek, godz. 8.00 - 15.00

 • OSTRÓW WIELKOPOLSKI, Terenowy Punkt Paszportowy w Ostrowie Wlkp., Wydział Spraw Obywatelskich Delegatura Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kaliszu, Starostwo Powiatowe, Al. Powstańców Wielkopolskich 16, 63-400 Ostrów Wlkp., pok. nr 209 (II piętro), paszporty.kalisz@poznan.uw.gov.pl, czynny: poniedziałek - piątek godz. 8.30 - 15.10
  (przerwa: 11:00 - 11:15)

 • SZAMOTUŁY, Terenowy Punkt Paszportowy w Szamotułach, Wydział Spraw Obywatelskich Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Starostwo Powiatowe ul. Wojska Polskiego 1, 64-500 Szamotuły, pok. nr 13 (parter), paszport@poznan.uw.gov.pl, czynny: poniedziałek - piątek: godz. 8.00 - 15.00

 • ŚRODA WIELKOPOLSKA, Terenowy Punkt Paszportowy w Środzie Wlkp., Wydział Spraw Obywatelskich, Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Starostwo Powiatowe, ul. Żwirki i Wigury 1, 63-000 Środa Wlkp. (wysoki parter), paszport@poznan.uw.gov.pl, czynny: poniedziałek: godz. 9.00 - 16.00, wtorek – piątek: godz. 8.00 - 15.00

 

 

Jakie dokumenty przedkładam przy składaniu wniosku o wydanie paszportu?

 1. Wypełniony czytelnie drukowanymi literami druk wniosku o paszport:
  • podpis w pkt. 11 wniosku należy złożyć w obecności urzędnika paszportowego przyjmującego wniosek;
  • podając w pkt. 12 wniosku numer telefonu lub adres e-mail wnioskodawca zostanie powiadomiony wiadomością sms lub e-mail o gotowości paszportu do odbioru.
 2. Aktualna, wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o paszport, fotografia paszportowa(odnośnik zewnętrzny) o wymiarach 3,5 x 4,5 cm.
 3. Dowód wniesienia opłaty paszportowej.
 4. Dokument uprawniający do ulgi w opłacie paszportowej.
 5. Ważny paszport i ważny dowód osobisty.
 6. Jeśli wniosek dotyczy osoby pełnoletniej:
  • w przypadku ubiegania się o paszport przez osobę, która zawarła związek małżeński za granicą  - umiejscowiony w Polsce odpis aktu małżeństwa (do wglądu);
  • jeżeli wniosek o paszport został złożony z uwagi na zmianę danych i wnioskodawca nie posiada  dowodu osobistego z aktualnymi danymi  - posiadany dowód osobisty, dokument potwierdzający zmianę danych, np. akt małżeństwa, decyzja administracyjna, prawomocne orzeczenie sądu, oraz potwierdzenie złożenia wniosku o wydanie nowego dowodu osobistego.
 7. Jeśli wniosek dotyczy osoby małoletniej:
  • nr PESEL dziecka;
  • pisemną zgodę obojga rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów prawnych na wydanie paszportu małoletniemu;
  • w przypadku ustanowienia przez sąd opiekunów prawnych małoletniego - prawomocne postanowienie o ich ustanowieniu i zaświadczenie o sprawowaniu opieki (do wglądu);
  • w przypadku śmierci jednego z rodziców małoletniego - odpis aktu zgonu rodzica (do wglądu);
  • w przypadku nieustalonego ojcostwa małoletniego - aktualny odpis zupełny aktu urodzenia małoletniego (do wglądu).
 8. Jeżeli dane zawarte w dokumentach przedkładanych przy składaniu wniosku o paszport lub w dostępnych ewidencjach budzą wątpliwości co do tożsamości lub obywatelstwa wnioskodawcy, urzędnik paszportowy może żądać przedłożenia odpisu aktu urodzenia lub dokumentu poświadczającego obywatelstwo polskie.
 9. Urzędy stanu cywilnego wydają bezpłatnie odpisy aktów stanu cywilnego na potrzeby spraw paszportowych.

 

Jak mogę wyrazić zgodę na wydanie paszportu małoletniemu?

 1. Wspólnie przez oboje rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów prawnych przy składaniu wniosku o paszport dla małoletniego poprzez złożenie podpisów na wniosku w obecności urzędnika paszportowego przyjmującego wniosek, po przedłożeniu do wglądu ważnych dowodów osobistych i/lub ważnych paszportów.
 2. W przypadku braku możliwości wspólnego złożenia wniosku o paszport dla małoletniego przez oboje rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów prawnych, rodzic lub opiekun nieobecny przy składaniu wniosku wyraża odrębnie zgodę :
  • przed urzędnikiem paszportowym lub notariuszem, którzy poświadczają własnoręczność złożonego podpisu, a  rodzic lub opiekun składający wniosek  o paszport dla małoletniego załącza przedmiotową zgodę do wniosku. Jeżeli własnoręczność podpisu poświadczył notariusz za granicą, wymagane jest opatrzenie dokumentu klauzulą apostille (odnośnik zewnętrzny), a do dokumentów w języku obcym należy załączyć tłumaczenie na język polski, dokonane przez tłumacza przysięgłego.
  • na piśmie przedłożonym w formie elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym przesłaną 2 dni przed terminem złożenia wniosku na skrzynkę ePUAP Urzędu (link ePUAP: /cya0y842lb/wuweu).
 3. Przykładowa treść zgody jednego z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów prawnych na wydanie paszportu małoletniemu "Ja … (imię, imiona i nazwisko),  numer PESEL …. (w razie jego braku - data i miejsce urodzenia), legitymująca/y się … (seria i  numer ważnego dokumentu tożsamości) wyrażam zgodę na wydanie dokumentu paszportowego uprawniającego do wielokrotnego przekraczania granicy dla mojego dziecka/podopiecznego … (imię, imiona i nazwisko), numer PESEL … (w razie jego braku - data i miejsce urodzenia).”.
 4. W przypadku, gdy prawo decydowania w istotnych sprawach dziecka przysługuje jednemu z rodziców (pozbawienie, ograniczenie lub zawieszenie władzy rodzicielskiej drugiego z rodziców), bądź brak jest zgodności stanowisk rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów prawnych lub nie można uzyskać zgody jednego z nich, wymagane jest przedłożenie prawomocnego orzeczenie sądu opiekuńczego.
 5.  Zgoda rodzica - formularz do pobrania pdf (102,1 KB)

 

 

Gdzie znajdę druk wniosku o wydanie paszportu?

 1. Druk wniosku można pobrać w dowolnym organie paszportowym na terenie kraju lub w konsulacie Rzeczypospolitej Polskiej za granicą. W województwie wielkopolskim funkcjonuje 10 lokalizacji paszportowych.
 2. Ze względu na konieczność zachowania odpowiednich parametrów technicznych składany wniosek musi być sporządzony na oryginalnym druku pobranym w organie paszportowym.
 3. Wzór poprawnie wypełnionego wniosku o paszport dla osoby pełnoletniej.
 4. Wzór poprawnie wypełnionego wniosku o paszport dla osoby małoletniej.

 

Jak i ile zapłacę za wydanie paszportu?

 1. Składając wniosek w jednej z 10 lokalizacji paszportowych na terenie województwa wielkopolskiego opłatę należy uiścić przelewem na konto Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu nr 70101014690000392231000000.
 2. We wszystkich 10 lokalizacjach paszportowych na terenie województwa wielkopolskiego dostępny jest druk opłaty paszportowej. Na druku w polu „tytułem cd.” należy wpisać:
  • jeśli płatność dotyczy jednego wniosku o paszport - imię i nazwisko osoby, której dotyczy wniosek;
  • jeśli płatność dotyczy kilku wniosków o paszport - imię i nazwisko każdej osoby, której dotyczy wniosek, oraz wysokość odpowiedniej opłaty.
 3. W przypadku dokonywania opłaty paszportowej za pośrednictwem  płatności internetowej w tytule przelewu należy wpisać:
  • jeśli płatność dotyczy jednego wniosku o paszport - „Opłata paszportowa,  imię i nazwisko osoby, której dotyczy wniosek”;
  • jeśli płatność dotyczy kilku wniosków o paszport -„Opłata paszportowa, imię i nazwisko każdej osoby, której dotyczy wniosek, oraz wysokość odpowiedniej opłaty”.
 4. W Oddziale Paszportów w Poznaniu, Kaliszu, Koninie, Lesznie, Pile, TPP w Środzie Wlkp. oraz TPP w Ostrowie Wlkp. istnieje możliwość uiszczenia opłaty kartą płatniczą przy stanowisku obsługi klienta.
 5. W żadnej lokalizacji paszportowej na terenie województwa wielkopolskiego nie ma możliwości uiszczenia opłaty gotówką przy stanowisku obsługi klienta.
 6. W celu skorzystania z opłaty ulgowej, przy składaniu wniosku o paszport należy okazać dokument uprawniający do zniżki (z wyjątkiem 50% ulgi dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia z tytułu obowiązku szkolnego).

Opłata za paszport dla osób małoletnich

 • 15 zł - Dzieci do 13 roku życia uprawnione do 75% ulgi z tytułu posiadania ważnej ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny
 • 30 zł - Dzieci do 13 roku życia uprawnione do 50% ulgi z tytułu obowiązku szkolnego
 • 35 zł - Młodzież od 13 do 18 roku życia uprawniona do 75% ulgi z tytułu posiadania ważnej ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny
 • 70 zł - Młodzież od 13 do 18 roku życia uprawniona do 50% ulgi z tytułu obowiązku szkolnego

Opłata za paszport dla osób pełnoletnich

 • 35 zł - Osoby od 18 do 25 roku życia uprawnione do 75% ulgi z tytułu posiadania ważnej ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny oraz legitymacji ucznia lub studenta.
 • 70 zł - Osoby od 18 do 70 roku życia uprawnione do 50% ulgi z tytułu posiadania ważnej legitymacji ucznia, studenta, emeryta, rencisty, kombatanta lub ważnego orzeczenia o niepełnosprawności.

  Osoby powyżej 25 roku życia uprawnione do 50% ulgi z tytułu posiadania ważnej ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny.

  Współmałżonkowie emerytów, rencistów i osób niepełnosprawnych uprawnieni  do 50% ulgi z tytułu pozostawania na wyłącznym utrzymaniu emerytów, rencistów i osób niepełnosprawnych po okazaniu zaświadczenia o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego członka rodziny.

 • 140 zł - Osoby od 18 do 70 roku życia.

 • bez opłaty - Osoby, które ukończyły 70 lat.

Opłata za paszport - zawiniona utrata lub zniszczenie ważnego dokumentu

 • opłata + 200 % - Osoby małoletnie i pełnoletnie, których ważny paszport uległ zawinionej utracie, w tym kradzieży, lub zniszczeniu.

Opłata za paszport tymczasowy

 • 30 zł - Osoby małoletnie i pełnoletnie.

 

Jak i gdzie mogę odebrać paszport?

 1. Paszport odbiera się osobiście, za wyjątkiem paszportu dla osoby małoletniej lub osoby ubezwłasnowolnionej, dla których dokument odbiera rodzic lub opiekun prawny ustanowiony przez sąd.
 2. Przy odbiorze paszportu należy okazać:
  • ważny paszport osoby, której dotyczy wniosek;
  • ważny dowód osobisty;
  • potwierdzenie złożenia wniosku o paszport.
 3. Paszport można odebrać wyłącznie w miejscu złożenia wniosku paszportowego.
 4. W województwie wielkopolskim funkcjonuje 10 lokalizacji paszportowych.

 

Jak długo będę czekać na odbiór dokumentu?

 1. Wniosek o paszport złożony na terenie województwa wielkopolskiego w Oddziale Paszportów w Poznaniu, Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile jest realizowany w terminie 1 miesiąca od złożenia.
 2. Wniosek o paszport złożony na terenie województwa wielkopolskiego w Terenowym Punkcie Paszportowym w Gnieźnie, Nowym Tomyślu, Ostrowie Wlkp., Szamotułach i w Środzie Wlkp. realizowany jest w terminie 6 tygodni od złożenia.
 3. W przypadku utraty lub zniszczenia ważnego paszportu termin realizacji wniosku o paszport może wynosić do 2 miesięcy.

 

Jak mogę sprawdzić, czy mój paszport jest gotowy do odbioru?

 1. Każdy wnioskodawca, który złożył wniosek o paszport i podał numer telefonu lub adres e-mail, zostanie powiadomiony wiadomością sms lub e-mail o gotowości paszportu do odbioru.
 2. Stan realizacji wniosku paszportowego złożonego na terenie województwa wielkopolskiego można sprawdzić:

 

Źródło: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniupasek reklama


Czytaj również


WALBET

PIOTROWSCY - MAXSERWIS KROTOSZYN

mobilny żuraw gostyń

OKNA MARCINKOWSKI

reklama w internecie

POLUB NAS NA FACEBOOKU

reklama w sieci gazet

zamów reklamę