iGostyn.pl reklamy
Z powiatu

Zaadaptują budynek po gazowni

Zdjęcie: powiat.gostyn.pl/PCPR w Gostyniu
Prowadzony przez Powiat Gostyński Środowiskowy Dom Samopomocy w Chwałkowie już niedługo może zmienić swoją siedzibę. Obecnie korzysta on z gościny w murach Domu Pomocy Społecznej w Chwałkowie. Ale wszystko wskazuje na to, że znajdzie on swoje docelowe miejsce w budynku dawnej gazowni w Krobi.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Chwałkowie działa w ramach powiatowego systemu oparcia społecznego. Zapewnia dzienną opiekę i zajęcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (przewlekle psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie), których przygotowuje do życia w społeczeństwie i funkcjonowania w środowisku rodzinnym i lokalnym.

 

Dzięki inicjatywie gminy Krobia i jej staraniom, podjętym w partnerstwie z powiatem gostyńskim, zostały opracowane dwa projekty rewitalizacji budynku dawnej gazowni w Krobi oraz przekształcenia jej w miejsce służące mieszkańcom gminy Krobia i powiatu gostyńskiego.

 

Projekt na tzw. działania „twarde” - inwestycyjne, zakładający utworzenie Krobskiego Centrum Usług Społecznych w budynku dawnej gazowni w Krobi, znalazł się na 1. miejscu listy projektów ocenionych pozytywnie przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w ramach konkursu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (Oś Priorytetowa 9 "Infrastruktura dla kapitału ludzkiego" Działanie 9.1 "Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną" Poddziałanie 9.1.2 "Infrastruktura społeczna".

 

Również projekt na tzw. działania „miękkie” - pozainwestycyjne, dotyczący Krobskiego Centrum Usług Społecznych, znalazł się na 1. miejscu na liście projektów, które pozytywnie przeszły ocenę formalno-merytoryczną w ramach konkursu WRPO (Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe).

 

Łączna wartość obydwu projektów wynosi prawie 4,8 mln złotych, a planowana wysokość dofinansowania to prawie 3, 8 mln złotych.

Zdjęcie: powiat.gostyn.pl/PCPR w Gostyniu

 

Krobskiego Centrum Usług Społecznych ma być miejscem, dzięki któremu osoby niesamodzielne, starsze czy z niepełnosprawnością, będą jak najdłużej przebywały w swoim środowisku rodzinnym, by nie trafiać do instytucji zapewniających całodobową opiekę. W skład Centrum wejdą m.in.: środowiskowy dom samopomocy, mieszkania chronione - wspierane i treningowe, dom dziennego pobytu oraz klub seniora. W ramach Centrum Usług Społecznych świadczona byłaby również tzw. opieka wytchnieniowa oraz teleopieka.

 

Nad opracowaniem projektów i ich wdrożeniem pracują specjaliści Urzędu Miejskiego w Krobi, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krobi, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu i Środowiskowego Domu Samopomocy w Chwałkowie, wspierani przez doradców zewnętrznych.

 

Warto przypomnieć, że środowiskowy dom samopomocy jako instytucja zapewnia opiekę dzienną osobom, które z powodu niepełnosprawności wymagają pomocy innych. W skład usług realizowanych przez ŚDS wchodzą: stworzenie odpowiednich warunków do wielogodzinnego przebywania w placówce; zapewnienie wyżywienia; udzielanie pierwszej pomocy; udzielanie konsultacji i sporządzanie okresowych ocen stanu funkcjonowania i zdrowia, umożliwienie farmakologicznej terapii; umożliwienie psychoterapii indywidualnej lub grupowej w zależności od potrzeb podopiecznych.

 

Kolejnym równie ważnym zadaniem ŚDS jest zapewnienie rehabilitacji społecznej. Obejmuje ona kilka rodzajów treningów: trening komunikacji interpersonalnej - polegający na nawiązywaniu i podtrzymywaniu kontaktów interpersonalnych, jak i umiejętności pracy w grupie; trening umiejętności samoobsługi i zaradności życiowej oraz funkcjonowania w codziennym życiu rozumiany jako samodzielne jedzenie, mycie, ubieranie się itd.; trening zaradności życiowej, który dotyczy takich czynności jak pranie, sprzątanie, dbanie o higienie osobistą, wygląd zewnętrzny, przygotowywanie posiłków, robienie zakupów, czy też gospodarowanie pieniędzmi; trening umiejętności spędzania czasu wolnego, polegający na rozwijaniu zainteresowań  oraz umiejętności korzystania z równych ofert spędzania wolnego czasu tj. turystyka, rekreacja, udział w imprezach lokalnych o charakterze sportowym, czy kulturalnym.

 

Równie ważnym elementem jest rehabilitacja zawodowa, która polega na prowadzeniu: terapii zajęciowej, w ramach której realizowane są zajęcia plastyczne, muzyczne, teatralne, kulinarne, porządkowe itp., trening umiejętności podejmowania różnych zajęć, w tym przygotowywanie do podjęcia pracy na otwartym i chronionym rynku pracy oraz udzielanie pomocy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia.

 
 
Źródło: powiat.gostyn.pl/PCPR w GostyniuTworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl

Czytaj również


WALBET

PIOTROWSCY - MAXSERWIS KROTOSZYN

CERMOTOR

mobilny żuraw gostyń

OKNA MARCINKOWSKI

reklama w internecie

POLUB NAS NA FACEBOOKU

reklama w sieci gazet

zamów reklamę