iGostyn.pl reklamy
Z powiatu

Zakończono realizację projektu unijnego

Zdjęcie: powiat.gostyn.pl

W Krobi tuż przed świętami Bożego Narodzenia miało miejsce spotkanie podsumowujące realizację partnerskich projektów „Krobskie Centrum Usług Społecznych”. U podstaw tego pomysłu leżało połączenie dwóch dużych działań projektowych.

W spotkaniu podsumowującym  wzięli udział przedstawiciele realizatorów działań: Gminy Krobia na czele z burmistrzem Łukaszem Kubiakiem, Powiatu Gostyńskiego na czele ze starostą Robertem Marcinkowskim oraz  Spółdzielni Socjalnej „ARKA”. W spotkaniu uczestniczyli też przedstawiciele grup, do których skierowany był projekt.

Spotkanie poprowadziła koordynatorka projektu Edyta Rokicka – Kierownik MGOPS w Krobi. Przypomniała etapy realizacji działań projektowych i ich efekty. W dyskusji podsumowującej wspólne działania podkreślano rolę partnerstwa powiatowo-gminnego, które pozwoliło na rozwiązywanie wielu trudności i barier pojawiąjących się przy realizacji projektu.

Spotkanie zakończył świąteczny występ artystyczny przedstawicieli grupy beneficjentów.

Warto przypomnieć, że działania tworzące „Krobskie Centrum Usług Społecznych” składały się z montażu projektów.

Pierwszym projektem była rewitalizacja rozsypującego się obiektu starej nieczynnej gazowni w ramach działania infrastrukturalnym Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego WRPO 2014+.

Budynek starej gazowni z inicjatywy Gminy Krobia został przebudowany, wyremontowany i wyposażony. W nim powstało i działa „Krobskie Centrum Usług Społecznych” jako przedsięwzięcie komplementarne do wymienionego wyżej projektu infrastrukturalnego. 

Ten drugi projekt „Krobskie Centrum Usług Społecznych”, mający charakter poszerzający  infrastrukturę społeczną, pozwolił na przeniesienie do nowoczesnego budynku prowadzonego przez powiat gostyński Środowiskowego Domu Samopomocy z Chwałkowa. Działalność ŚDS została poszerzona o nowe miejsca dla osób wymagających wsparcia oraz o nowoczesne Centrum Sal Doświadczania Świata. Jest to innowacyjne rozwiązanie, rodzaj terapii, która działa na wszystkie zmysły osób korzystających z różnych form wsparcia w ramach usług oferowanych przez ŚDS w Krobi.  

Obok ŚDS-u w zrewitalizowanej gazowni swoje siedziby znalazły gminne placówki: Dzienny Dom Pomocy - dla osób niepełnosprawnych, Klub Seniora – jako miejsce spotkań dla osób starszych, warsztatów terapeutycznych, rozwijania swoich zainteresowań oraz zajęć rehabilitacyjnych  oraz mieszkania chronione, a obecnie treningowe i wspomagane – dla osób wymagających wsparcia w przygotowaniu do samodzielnego życia.

W ramach tegoż projektu uruchomiono też Centrum Wsparcia dla Opiekunów Faktycznych,  mające na celu odciążenie rodzin opiekujących się osobami niesamodzielnymi, co pozwoliło na odroczenie w czasie konieczności zapewnienia całodobowej opieki instytucjonalnej nad podopiecznymi oraz pozwoliło rodzinom opiekującym się na co dzień osobami niepełnosprawnymi na znalezienie dla siebie czasu na odpoczynek i wytchnienie. Opieka wytchnieniowa adresowana jest do opiekunów faktycznych osób niepełnosprawnych, niesamodzielnych. Tu opiekunowie mogą odbywać szkolenia, uzyskać wsparcie ze strony fachowców, dotyczące opieki nad osobami zależnymi. Opiekunowie faktyczni mają też możliwość pozostawiać w centrum na krótki czas, pod opieką fachowców osoby, nad którymi sprawują pieczę w przypadku konieczności załatwienia spraw osobistych czy wypełnienia jakichś zobowiązań.

Dodatkowo w ramach projektu zaplanowano pilotażowe wdrożenie systemu teleopieki. Jest to nowoczesne rozwiązanie wyposażenia osób nie w pełni samodzielnych w urządzenia, które posiadają czujniki ruchu, otwierania drzwi czy przycisk życia. W sytuacji zagrożenia życia system alarmuje opiekunów lub służby ratownicze.

Projekt „Krobskie Centrum Usług Społecznych” zapewnił też dostęp 120 osób z powiatu gostyńskiego (w tym 73%  beneficjentów stanowiły kobiety), zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym do usług społecznych różnego rodzaju.

Warto podkreślić, że to największy projekt unijny zrealizowany przez samorządy na terenie powiatu gostyńskiego. 

Projekt partnerski realizowany był w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego i uzyskał dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Liderem projektu była Gmina Krobia/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi, partnerami projektu były: Powiat Gostyński (reprezentowany przez Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej w Chwałkowie i Powiatowe Centrum Pomocy Społecznej w Gostyniu) oraz Spółdzielnia Socjalna „ARKA” jako partner społeczny.

Źródło: powiat.gostyn.pl/PCPR w Gostyniupasek reklama


Czytaj również


WALBET

PIOTROWSCY - MAXSERWIS KROTOSZYN

mobilny żuraw gostyń

OKNA MARCINKOWSKI

reklama w internecie

POLUB NAS NA FACEBOOKU

reklama w sieci gazet

zamów reklamę