iGostyn.pl reklamy
ZUS

Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego osoby pobierającej świadczenie wspierające i członków jej rodziny

Od 1 stycznia 2024 r. osoby, którym Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przyzna świadczenie wspierające, będą zgłaszane z tego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego przez ZUS.

Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego osoby pobierającej świadczenie wspierające i członków jej rodziny

Od 1 stycznia 2024 r. osoby, którym Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przyzna świadczenie wspierające, będą zgłaszane z tego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego przez ZUS.

Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego

Osobę, która nabędzie prawo do świadczenia wspierającego ZUS zgłosi do ubezpieczenia zdrowotnego, jeśli nie jest ona już zgłoszona do tego ubezpieczenia z innego tytułu (np. jako rencista w ZUS albo w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego [KRUS]).

Osoba pobierająca świadczenie wspierające nie musi składać w tym celu dodatkowego wniosku.

Informację o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego albo o braku takiego zgłoszenia ZUS zamieści na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Informację tę otrzyma osoba, której zostało przyznane świadczenie, albo jej przedstawiciel ustawowy lub pełnomocnik, jeśli złożyli wniosek o przyznanie świadczenia wspierającego w jej imieniu.

ZUS zgłosi tę osobę do ubezpieczenia zdrowotnego od dnia przyznania świadczenia wspierającego.

Wysokość podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osoby pobierającej świadczenie wspierające

Składka na ubezpieczenie zdrowotne będzie naliczana i opłacana przez ZUS od kwoty, która odpowiada wysokości pobieranego świadczenia wspierającego. Składka jest finansowana z budżetu państwa.

Utrata prawa do świadczenia wspierającego lub nabycie innego tytułu do ubezpieczeń

Utrata prawa do świadczenia wspierającego oznacza ustanie obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego z tego tytułu. Ubezpieczenie to ustanie także w przypadku, gdy osoba pobierająca świadczenie zostanie zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, z którego składka nie jest finansowana z budżetu państwa. ZUS poinformuje osobę pobierającą świadczenie wspierające albo jej przedstawiciela ustawowego, albo pełnomocnika na PUE ZUS o tym, że została ona wyrejestrowana z ubezpieczenia zdrowotnego (wraz ze zgłoszonymi członkami rodziny, jeśli zostali zgłoszeni).

Zgłoszenie członków rodziny osoby pobierającej świadczenie wspierające

Osoba, której zostanie przyznane świadczenie wspierające i z tego tytułu zostanie ona zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego, może zgłosić do tego ubezpieczenia także swoich członków rodziny. Służy do tego formularz USW-5 „Wniosek o zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego”. Jest on dostępny wyłącznie w postaci elektronicznej.

ZUS sporządzi zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego, jeśli:

  • zgłaszany członek rodziny nie będzie zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu do ubezpieczeń (np. z tytułu umowy zlecenia),
  • zgłaszany członek rodziny nie będzie już zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny przez inną osobę.

Informację o tym, czy członek rodziny osoby pobierającej świadczenie wspierające został zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego, lub o braku takiego zgłoszenia ZUS zamieści na PUE ZUS. Taką informację otrzyma również przedstawiciel ustawowy lub pełnomocnik osoby pobierającej świadczenie wspierające, jeśli złożył wniosek o zgłoszenie członka rodziny osoby niepełnosprawnej w jej imieniu.

Jeśli osoba pobierająca świadczenie wspierająca będzie chciała zmienić lub skorygować dane członka rodziny, może to zrobić na formularzu USW-6 „Wniosek o zmianę/korektę danych członka rodziny zgłoszonego do ubezpieczenia zdrowotnego”. Jest on dostępny wyłącznie w postaci elektronicznej.

Wyrejestrowanie członka rodziny z ubezpieczenia zdrowotnego

Osoba pobierająca świadczenie wspierające, która zgłosiła członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego, ma obowiązek go wyrejestrować, jeśli przestanie on spełniać warunki do zgłoszenia jako członek rodziny. W szczególności dotyczy to sytuacji gdy:

  • członek rodziny zostanie zgłoszony do tego ubezpieczenia z innego tytułu (m.in. zawarł umowę o pracę lub umowę zlecenia, podjął działalność gospodarczą albo zarejestrował się w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna),
  • dziecko po ukończeniu 18 lat zakończy naukę w szkole, na uczelni lub w szkole doktorskiej, a nie ma orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub równoważnego,
  • dziecko skończyło 26 lat, chyba że ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub równoważne.

Służy do tego formularz USW-7 „Wniosek o wyrejestrowanie członka rodziny z ubezpieczenia zdrowotnego”. Jest on dostępny wyłącznie w postaci elektronicznej.

Źródło: ZUSpasek reklama


Czytaj również


reklama w internecie

POLUB NAS NA FACEBOOKU

reklama w sieci gazet

zamów reklamę